images/ccb4f93e16c815ab79c01d6c33db825b3330505d.PNG

Truyện tranh Ngỗng và Sẻ

Tôi là một con ngỗng đen đến từ phương Bắc xa xôi. Trong chuyến di trú sang phía Nam tránh rét, tôi đã bị lạc mất đàn của mình. Và ở đây tôi đã kết bạn với chim sẻ phương Nam. Truyện tranh Ngỗng và Sẻ (Tác giả: 阿闷aman).

Danh Sách

images/0dcbe9cc7beb8eebaebf29b52ed60a69b6842189.PNG

Truyện tranh Ngỗng và Sẻ chap 33

Tôi là một chú chim Sẻ đến từ miền Nam xa xôi, hè đến là bay đến miền Bắc chơi. Còn đây là người bạn miền Bắc của tôi, anh Vịt ngầu.
images/0dcbe9cc7beb8eebaebf29b52ed60a69b6842189.PNG

Truyện tranh Ngỗng và Sẻ chap 32

Tôi là một chú chim Sẻ đến từ miền Nam xa xôi, hè đến là bay đến miền Bắc chơi. Còn đây là người bạn miền Bắc của tôi, anh Vịt ngầu.
images/0dcbe9cc7beb8eebaebf29b52ed60a69b6842189.PNG

Truyện tranh Ngỗng và Sẻ chap 31

Tôi là một chú chim Sẻ đến từ miền Nam xa xôi, hè đến là bay đến miền Bắc chơi. Còn đây là người bạn miền Bắc của tôi, anh Vịt ngầu.
images/0dcbe9cc7beb8eebaebf29b52ed60a69b6842189.PNG

Truyện tranh Ngỗng và Sẻ chap 30

Ta là con ngỗng đến từ phương Bắc xa xôi. Mỗi mùa đông lại bay về phương Nam tránh rét. Còn đây là người bạn của ta, bé Sẻ phương Nam.
images/0dcbe9cc7beb8eebaebf29b52ed60a69b6842189.PNG

Truyện tranh Ngỗng và Sẻ chap 29

Tôi là một con Ngỗng đen đến từ phương Bắc xa xôi, cứ mỗi mùa đông lại đến phương Nam tránh rét. Còn đây là người bạn của tôi, bé Sẻ đến từ phương Nam.
images/0dcbe9cc7beb8eebaebf29b52ed60a69b6842189.PNG

Truyện tranh Ngỗng và Sẻ chap 28

Tôi là một con Ngỗng đen đến từ phương Bắc xa xôi, cứ mỗi mùa đông lại đến phương Nam tránh rét. Còn đây là người bạn của tôi, bé Sẻ đến từ phương Nam.
images/0dcbe9cc7beb8eebaebf29b52ed60a69b6842189.PNG

Truyện tranh Ngỗng và Sẻ chap 27

Tôi là một con Ngỗng đen đến từ phương Bắc xa xôi, cứ mỗi mùa đông lại đến phương Nam tránh rét. Còn đây là người bạn của tôi, bé Sẻ đến từ phương Nam.
images/0dcbe9cc7beb8eebaebf29b52ed60a69b6842189.PNG

Truyện tranh Ngỗng và Sẻ chap 26

Tôi là một con Ngỗng đen đến từ phương Bắc xa xôi, cứ mỗi mùa đông lại đến phương Nam tránh rét. Còn đây là người bạn của tôi, bé Sẻ đến từ phương Nam.
images/0dcbe9cc7beb8eebaebf29b52ed60a69b6842189.PNG

Truyện tranh Ngỗng và Sẻ chap 24

Tôi là một con ngỗng đen đến từ phương Bắc xa xôi. Trong chuyến di trú sang phía Nam tránh rét, tôi đã bị lạc mất đàn của mình. Và ở đây tôi đã kết bạn với chim sẻ phương Nam.
images/0dcbe9cc7beb8eebaebf29b52ed60a69b6842189.PNG

Truyện tranh Ngỗng và Sẻ chap 23

Tôi là một con ngỗng đen đến từ phương Bắc xa xôi. Trong chuyến di trú sang phía Nam tránh rét, tôi đã bị lạc mất đàn của mình. Và ở đây tôi đã kết bạn với chim sẻ phương Nam.
images/0dcbe9cc7beb8eebaebf29b52ed60a69b6842189.PNG

Truyện tranh Ngỗng và Sẻ chap 22

Tôi là một con ngỗng đen đến từ phương Bắc xa xôi. Trong chuyến di trú sang phía Nam tránh rét, tôi đã bị lạc mất đàn của mình. Và ở đây tôi đã kết bạn với chim sẻ phương Nam.
images/0dcbe9cc7beb8eebaebf29b52ed60a69b6842189.PNG

Truyện tranh Ngỗng và Sẻ chap 21

Tôi là một con ngỗng đen đến từ phương Bắc xa xôi. Trong chuyến di trú sang phía Nam tránh rét, tôi đã bị lạc mất đàn của mình. Và ở đây tôi đã kết bạn với chim sẻ phương Nam.
images/0dcbe9cc7beb8eebaebf29b52ed60a69b6842189.PNG

Truyện tranh Ngỗng và Sẻ chap 20

Tôi là một con ngỗng đen đến từ phương Bắc xa xôi. Trong chuyến di trú sang phía Nam tránh rét, tôi đã bị lạc mất đàn của mình. Và ở đây tôi đã kết bạn với chim sẻ phương Nam.
images/0dcbe9cc7beb8eebaebf29b52ed60a69b6842189.PNG

Truyện tranh Ngỗng và Sẻ chap 19

Tôi là một con ngỗng đen đến từ phương Bắc xa xôi. Trong chuyến di trú sang phía Nam tránh rét, tôi đã bị lạc mất đàn của mình. Và ở đây tôi đã kết bạn với chim sẻ phương Nam.
images/0dcbe9cc7beb8eebaebf29b52ed60a69b6842189.PNG

Truyện tranh Ngỗng và Sẻ chap 18

Tôi là một con ngỗng đen đến từ phương Bắc xa xôi. Trong chuyến di trú sang phía Nam tránh rét, tôi đã bị lạc mất đàn của mình. Và ở đây tôi đã kết bạn với chim sẻ phương Nam.
images/0dcbe9cc7beb8eebaebf29b52ed60a69b6842189.PNG

Truyện tranh Ngỗng và Sẻ chap 17

Tôi là một con ngỗng đen đến từ phương Bắc xa xôi. Trong chuyến di trú sang phía Nam tránh rét, tôi đã bị lạc mất đàn của mình. Và ở đây tôi đã kết bạn với chim sẻ phương Nam.
images/0dcbe9cc7beb8eebaebf29b52ed60a69b6842189.PNG

Truyện tranh Ngỗng và Sẻ chap 16

Tôi là một con ngỗng đen đến từ phương Bắc xa xôi. Trong chuyến di trú sang phía Nam tránh rét, tôi đã bị lạc mất đàn của mình. Và ở đây tôi đã kết bạn với chim sẻ phương Nam.
images/0dcbe9cc7beb8eebaebf29b52ed60a69b6842189.PNG

Truyện tranh Ngỗng và Sẻ chap 15

Tôi là một con ngỗng đen đến từ phương Bắc xa xôi. Trong chuyến di trú sang phía Nam tránh rét, tôi đã bị lạc mất đàn của mình. Và ở đây tôi đã kết bạn với chim sẻ phương Nam.
images/0dcbe9cc7beb8eebaebf29b52ed60a69b6842189.PNG

Truyện tranh Ngỗng và Sẻ chap 14

Tôi là một con ngỗng đen đến từ phương Bắc xa xôi. Trong chuyến di trú sang phía Nam tránh rét, tôi đã bị lạc mất đàn của mình. Và ở đây tôi đã kết bạn với chim sẻ phương Nam.
images/0dcbe9cc7beb8eebaebf29b52ed60a69b6842189.PNG

Truyện tranh Ngỗng và Sẻ chap 13

Tôi là một con ngỗng đen đến từ phương Bắc xa xôi. Trong chuyến di trú sang phía Nam tránh rét, tôi đã bị lạc mất đàn của mình. Và ở đây tôi đã kết bạn với chim sẻ phương Nam.
images/0dcbe9cc7beb8eebaebf29b52ed60a69b6842189.PNG

Truyện tranh Ngỗng và Sẻ chap 12

Tôi là một con ngỗng đen đến từ phương Bắc xa xôi. Trong chuyến di trú sang phía Nam tránh rét, tôi đã bị lạc mất đàn của mình. Và ở đây tôi đã kết bạn với chim sẻ phương Nam.
images/0dcbe9cc7beb8eebaebf29b52ed60a69b6842189.PNG

Truyện tranh Ngỗng và Sẻ chap 11

Tôi là một con ngỗng đen đến từ phương Bắc xa xôi. Trong chuyến di trú sang phía Nam tránh rét, tôi đã bị lạc mất đàn của mình. Và ở đây tôi đã kết bạn với chim sẻ phương Nam.
images/0dcbe9cc7beb8eebaebf29b52ed60a69b6842189.PNG

Truyện tranh Ngỗng và Sẻ chap 10

Tôi là một con ngỗng đen đến từ phương Bắc xa xôi. Trong chuyến di trú sang phía Nam tránh rét, tôi đã bị lạc mất đàn của mình. Và ở đây tôi đã kết bạn với chim sẻ phương Nam.
images/0dcbe9cc7beb8eebaebf29b52ed60a69b6842189.PNG

Truyện tranh Ngỗng và Sẻ chap 9

Tôi là một con ngỗng đen đến từ phương Bắc xa xôi. Trong chuyến di trú sang phía Nam tránh rét, tôi đã bị lạc mất đàn của mình. Và ở đây tôi đã kết bạn với chim sẻ phương Nam.
images/0dcbe9cc7beb8eebaebf29b52ed60a69b6842189.PNG

Truyện tranh Ngỗng và Sẻ chap 8

Tôi là một con ngỗng đen đến từ phương Bắc xa xôi. Trong chuyến di trú sang phía Nam tránh rét, tôi đã bị lạc mất đàn của mình. Và ở đây tôi đã kết bạn với chim sẻ phương Nam.
images/0dcbe9cc7beb8eebaebf29b52ed60a69b6842189.PNG

Truyện tranh Ngỗng và Sẻ chap 7

Tôi là một con ngỗng đen đến từ phương Bắc xa xôi. Trong chuyến di trú sang phía Nam tránh rét, tôi đã bị lạc mất đàn của mình. Và ở đây tôi đã kết bạn với chim sẻ phương Nam.
images/0dcbe9cc7beb8eebaebf29b52ed60a69b6842189.PNG

Truyện tranh Ngỗng và Sẻ chap 6

Tôi là một con ngỗng đen đến từ phương Bắc xa xôi. Trong chuyến di trú sang phía Nam tránh rét, tôi đã bị lạc mất đàn của mình. Và ở đây tôi đã kết bạn với chim sẻ phương Nam.
images/0dcbe9cc7beb8eebaebf29b52ed60a69b6842189.PNG

Truyện tranh Ngỗng và Sẻ chap 5

Tôi là một con ngỗng đen đến từ phương Bắc xa xôi. Trong chuyến di trú sang phía Nam tránh rét, tôi đã bị lạc mất đàn của mình. Và ở đây tôi đã kết bạn với chim sẻ phương Nam.
images/0dcbe9cc7beb8eebaebf29b52ed60a69b6842189.PNG

Truyện tranh Ngỗng và Sẻ chap 4

Tôi là một con ngỗng đen đến từ phương Bắc xa xôi. Trong chuyến di trú sang phía Nam tránh rét, tôi đã bị lạc mất đàn của mình. Và ở đây tôi đã kết bạn với chim sẻ phương Nam.
images/0dcbe9cc7beb8eebaebf29b52ed60a69b6842189.PNG

Truyện tranh Ngỗng và Sẻ chap 3

Tôi là một con ngỗng đen đến từ phương Bắc xa xôi. Trong chuyến di trú sang phía Nam tránh rét, tôi đã bị lạc mất đàn của mình. Và ở đây tôi đã kết bạn với chim sẻ phương Nam.
images/0dcbe9cc7beb8eebaebf29b52ed60a69b6842189.PNG

Truyện tranh Ngỗng và Sẻ chap 2

Tôi là một con ngỗng đen đến từ phương Bắc xa xôi. Trong chuyến di trú sang phía Nam tránh rét, tôi đã bị lạc mất đàn của mình. Và ở đây tôi đã kết bạn với chim sẻ phương Nam.
images/0dcbe9cc7beb8eebaebf29b52ed60a69b6842189.PNG

Truyện tranh Ngỗng và Sẻ chap 1

Tôi là một con ngỗng đen đến từ phương Bắc xa xôi. Trong chuyến di trú sang phía Nam tránh rét, tôi đã bị lạc mất đàn của mình. Và ở đây tôi đã kết bạn với chim sẻ phương Nam.

Quảng cáo